Category

Specialomrade

Fastigheter

Våra experter i fastighetsrätt företräder privatpersoner, svenska såväl som utländska företag, kommuner och myndigheter. Rådgivning omfattar bland annat storskaliga infrastrukturprojekt, köp och försäljning av fastigheter eller bolagiserade fastighetsbestånd, exploateringsavtal, kommersiell hyresrätt, finansiering, arrendefrågor, plan- och byggfrågor, fastighetsbildningsfrågor, frågor om markanvändning (bygglov, ledningsrätt och tvångsvis ianspråktagande av mark) samt relaterade skattefrågor....
Read More

Offentlig upphandling

Byrån har många uppdrag inom offentlig upphandling. Vi har lång och omfattande erfarenhet av att representera både leverantörer och upphandlande enheter. Det kan till exempel handla om biträde under förhandlingar samt rådgivning avseende offentliga och privata samarbeten och kan röra både svensk rätt och EU-rätt. Vi arbetar vidare med rådgivning...
Read More

Tvistlösning

Vi arbetar med både tvister i domstol och skiljeförfarande, inom de rättsområden vi är verksamma i och agerar även som skiljedomare i t.ex. tvister om inlösen av aktier, kommersiella kontrakt och avtal om förvärv av aktier eller verksamheter. Men en tvist kan bli både dyr och ta lång tid, oavsett...
Read More

Private Legal

I över 40 år har vi gett råd till ägarfamiljer i frågor som bland annat rör familje-, skatte- och fastighetsrätt. Vi tillför värde för ägarna och deras verksamheter och tar ett helhetsansvar utifrån individens och familjens perspektiv. Vår rådgivning täcker därför flera olika rättsområden och vi kan dessutom ta hjälp...
Read More

Obestånd

Vi ger råd när en verksamhet har hamnat i kris, eller vill förebygga en svår finansiell situation. Våra experter inom obeståndsrätt har även kompetens inom andra rättsområden och olika branscher, vilket gör att de kan bedöma situationen utifrån ett brett perspektiv. Vi har löpande uppdrag som rekonstruktörer med uppdrag att...
Read More

M&A

Företagsöverlåtelser är ofta komplexa, vilket ställer höga krav på oss som rådgivare. Flera av våra jurister företräder regelbundet säljare, köpare och deras finansiärer i olika typer av publika eller privata företagstransaktioner. Vi hanterar bl.a. frågor som due diligenceförfaranden, budgivningar och avtalsförhandlingar, finansiering, nyemissioner och börsintroduktioner samt upprättande av relevanta juridiska...
Read More

Corporate Commercial

Med erfarenhet från ett antal olika branscher, ger vi råd och hjälper dig att bland annat granska, upprätta och förhandla kommersiella avtal. Vi lämnar även annan löpande juridisk rådgivning till såväl företag som myndigheter. Byrån har jurister som är experter på nationell och internationell kontraktsrätt, köprätt, arbetsrätt och därtill hörande...
Read More

Bolagsrätt

Detta område har beröringspunkter i alla de områden som byrån är verksamma inom. Det kan röra sig om t. ex. likvidationer, fusioner eller kapitalanskaffning. Vi har vidare gedigen kompetens inom stiftelsejuridiken och biträder klienter löpande i dessa frågor. Vi har stor kompetens inom detta område och har jobbat med dessa...
Read More