Month

augusti 2019

Fastigheter

Våra experter i fastighetsrätt företräder privatpersoner, svenska såväl som utländska företag, kommuner och myndigheter. Rådgivning omfattar bland annat storskaliga infrastrukturprojekt, köp och försäljning av fastigheter eller bolagiserade fastighetsbestånd, exploateringsavtal, kommersiell hyresrätt, finansiering, arrendefrågor, plan- och byggfrågor, fastighetsbildningsfrågor, frågor om markanvändning (bygglov, ledningsrätt och tvångsvis ianspråktagande av mark) samt relaterade skattefrågor....
Read More