Fastigheter

Våra experter i fastighetsrätt företräder privatpersoner, svenska såväl som utländska företag, kommuner och myndigheter. Rådgivning omfattar bland annat storskaliga infrastrukturprojekt, köp och försäljning av fastigheter eller bolagiserade fastighetsbestånd, exploateringsavtal, kommersiell hyresrätt, finansiering, arrendefrågor, plan- och byggfrågor, fastighetsbildningsfrågor, frågor om markanvändning (bygglov, ledningsrätt och tvångsvis ianspråktagande av mark) samt relaterade skattefrågor. Vår rådgivning omfattar alla delar av en fastighetstransaktion; strukturering och finansiering av projektet till hanteringen av eventuella tvister. Byrån har stor erfarenhet av att företräda myndigheter, offentligt ägda bolag och andra offentliga organ såsom regioner och landsting med rådgivning avseende fastighetsfrågor och särskilt avyttring och paketering av offentligt ägda fastigheter och verksamheter för försäljning till privata aktörer.

Inom entreprenadjuridik biträder vi regelbundet våra klienter med bland annat rådgivning vid avtalsförhandlingar, processer inom entreprenadbranschen och konsultbranschen, kvalitetsgranskning i anbudsförfaranden, biträde av beställare och entreprenörer i samband med olika typer av byggprojekt, innefattande upprättande och granskning av kontrakt och AF-delar m.m., storskaliga infrastrukturprojekt och kurser och utbildningar. Byrån har stor erfarenhet av att företräda myndigheter, offentligt ägda bolag och andra offentliga organ såsom regioner och landsting med rådgivning avseende entreprenadfrågor.

Vi biträder vidare våra uppdragsgivare med rådgivning inom miljörätt, bl.a. med tillstånds­ansökningar, miljörättslig due diligence och vid tvister. Vi har stor erfarenhet av rådgivning i frågor om verksamheters förenlighet med givna tillstånd, identifiering av potentiella skadestånds- och saneringsskyldigheter samt avtalsreglering av juridiska risker inom detta område. Även inom detta område biträder byrån myndigheter, offentligt ägda bolag och andra offentliga organ såsom regioner och landsting.