Offentlig upphandling

Byrån har många uppdrag inom offentlig upphandling. Vi har lång och omfattande erfarenhet av att representera både leverantörer och upphandlande enheter. Det kan till exempel handla om biträde under förhandlingar samt rådgivning avseende offentliga och privata samarbeten och kan röra både svensk rätt och EU-rätt. Vi arbetar vidare med rådgivning i samband med anbudsgivning och granskar därvid förfrågningsunderlag och formulerar frågor till den upphandlande organisationen. Vi granskar också anbud för att till exempel säkerställa att alla obligatoriska krav är uppfyllda. På motsvarande sätt biträder vi upphandlande enheter med rådgivning i upphandlingens olika faser. Det kan bland annat handla om att formulera kvalificerings- och utvärderingskrav samt att kvalitetssäkra upphandlingen ur ett legalt perspektiv eller analysera och bedöma om ändringar i tecknade kontrakt kan vara tillåtna under LOU. Vi biträder löpande såväl anbudsgivare som upphandlande enheter och har gjort så i ett stort antal processer vid svenska domstolar i frågor om överprövning eller skadestånd för brott mot LOU.