”Diamanthandlarens gåvor”

FHH har biträtt de tre barnen i tvistemålet ”Diamanthandlarens gåvor” som avgjordes av Högsta domstolen den 16 juli 2021 (mål nr T 4171-20). Målet gäller arvet efter barnens far enligt det så kallade förstärkta laglottskyddet i 7 kap. 4 § ärvdabalken. Högsta domstolen har nu slutligen avgjort tvisten och barnen vann full framgång med sitt krav.

Barnens far gav under de sista åren i sitt liv omfattande gåvor till sin hustru och de genomförde också en bodelning under äktenskapet. Överföringarna var antingen villkorade eller skedde under en tid då pappan var allvarligt sjuk. På sin dödsdag hade pappan i princip inga likvida medel kvar. De tre barnen, som var från ett tidigare äktenskap, klandrade såväl gåvorna som bodelningen för utfående av sin laglott. Hustrun är nu skyldig att återbära hälften av dessa överföringar till barnen.

FHH är stolt över att ha bidragit till rättsutvecklingen inom den ekonomiska familjerätten genom denna dom. Domen klargör bland annat tre viktiga frågor.

Den första var frågan vid HD var om bodelningen var att jämställa med testamente. Svaret i detta fall var jakande. HD uttalar att den allmänna utgångspunkten är att en första bodelning under äktenskapet, som innebär en hälftendelning, inte träffas av det förstärkta laglottsskyddet. Om bodelningen vid en helhetsbedömning framstår som ett led i en sammansatt transaktion som i realiteten innebär att rätten till laglott kringgås, bör den dock kunna omfattas. Det ska alltid göras en helhetsbedömning där samtliga gåvor eller andra rättshandlingar mellan makarna som är tidsmässigt eller annars sammankopplade beaktas.

Den andra frågan var hur stor del av överföringarna som skulle återläggas vid beräkningen av laglotterna. HD klargör att det är gåvans hela värde – inte halva – som ska läggas till kvarlåtenskapen och att detta inte förändras av att arvlåtaren var gift med gåvotagaren.

Den tredje frågan var om det förelåg särskilda skäl mot att tillämpa det förstärkta laglottsskyddet. HD uttalar att denna undantagsregel inte är avsedd att användas för att kompensera för tidigare gåvor till laglottsberättigade bröstarvingar (barn, barnbarn osv), som på grund av särskild förklaring av arvlåtaren eller annars inte ska avräknas från laglotten. Inte heller ska undantagsbestämmelsen generellt tillämpas när gåvotagaren är den avlidnes make. De särskilda skälen måste vara hänförliga till specifika omständigheter i det enskilda fallet.

HD dömde helt till barnens favör och hustrun ska därför betala sammanlagt ca 22 miljoner kr till vart och ett av de tre barnen (utöver ränta och kostnader).

Avgörandet kan ni läsa här.

Vid frågor kontakta barnens ombud advokat Toralf Hällen eller advokat Ida Järvegren.