Vi är specialister på att skapa mervärden
genom långsiktiga kundrelationer
Flood Herslow Holme
Välkommen till

Engagemang som ger resultat

Med engagemang och stor kunskap ger vi juridiska råd och levererar resultat som skapar värde för dina affärer. För oss är det viktigt med nära relationer till både kunder och medarbetare. Därför är vi glada att många av våra samarbeten har varat så länge.

Specialområden

Vår målsättning är alltid att hitta den bästa lösningen anpassad efter klientens specifika behov utifrån ett helhetsgrepp. Våra jurister har olika specialkunskaper och arbetar i team inom varje område, där varje uppdrag bemannas med utgångspunkt i att tillhandahålla den bästa kompetensen på ett kostnadseffektivt sätt.

Bolagsrätt

Detta område har beröringspunkter i alla de områden som byrån är verksamma inom. Det kan röra sig om t. ex. likvidationer, fusioner eller kapitalanskaffning. Vi har vidare gedigen kompetens inom stiftelsejuridiken och biträder klienter löpande i dessa frågor. Vi har stor kompetens inom detta område och har jobbat med dessa frågor under många år.

Corporate Commercial

Med erfarenhet från ett antal olika branscher, ger vi råd och hjälper dig att bland annat granska, upprätta och förhandla kommersiella avtal. Vi lämnar även annan löpande juridisk rådgivning till såväl företag som myndigheter. Byrån har jurister som är experter på nationell och internationell kontraktsrätt, köprätt, arbetsrätt och därtill hörande lagstiftning som t. ex. diskriminering- och arbetsmiljöfrågor, förvaltningsrätt, hyresrätt, entreprenadrätt, fastighetsrätt, IT-rätt och branschspecifika avtal och frågor kring distributionsformer och därtill kopplade frågor som konkurrens- och immaterialrätt. Vi jobbar med allt från outsourcing och upphandlingar, till inköp och leverans. Vi hanterar även personuppgiftsrelaterade frågor för våra klienter. Inom detta område faller även utrednings- och granskningsuppdrag för myndigheter och företag som har beröring i ett eller flera av ovan nämnda rättsområden och särskilt avseende arbetsplatsrelaterade frågor.

M&A

Företagsöverlåtelser är ofta komplexa, vilket ställer höga krav på oss som rådgivare. Flera av våra jurister företräder regelbundet säljare, köpare och deras finansiärer i olika typer av publika eller privata företagstransaktioner. Vi hanterar bl.a. frågor som due diligenceförfaranden, budgivningar och avtalsförhandlingar, finansiering, nyemissioner och börsintroduktioner samt upprättande av relevanta juridiska handlingar jämte implementering och relevant bolagsrätt m.m.

Obestånd

Vi ger råd när en verksamhet har hamnat i kris, eller vill förebygga en svår finansiell situation. Våra experter inom obeståndsrätt har även kompetens inom andra rättsområden och olika branscher, vilket gör att de kan bedöma situationen utifrån ett brett perspektiv. Vi har löpande uppdrag som rekonstruktörer med uppdrag att vända ett bolags utveckling och möjliggöra en lönsam framtid samt även som konkursförvaltare med uppdrag att under ordnade former avveckla ett bolags verksamhet.

Private Legal

I över 40 år har vi gett råd till ägarfamiljer i frågor som bland annat rör familje-, skatte- och fastighetsrätt. Vi tillför värde för ägarna och deras verksamheter och tar ett helhetsansvar utifrån individens och familjens perspektiv. Vår rådgivning täcker därför flera olika rättsområden och vi kan dessutom ta hjälp av vårt nationella och internationella nätverk av banker, advokater och revisorer, som vi byggt upp under åren.

Tvistlösning

Vi arbetar med både tvister i domstol och skiljeförfarande, inom de rättsområden vi är verksamma i och agerar även som skiljedomare i t.ex. tvister om inlösen av aktier, kommersiella kontrakt och avtal om förvärv av aktier eller verksamheter. Men en tvist kan bli både dyr och ta lång tid, oavsett om den avgörs i domstol eller skiljeförfarande. Därför bedömer vi alltid ditt ärendes förutsättningar noga innan vi inleder en rättslig process.

Offentlig upphandling

Byrån har många uppdrag inom offentlig upphandling. Vi har lång och omfattande erfarenhet av att representera både leverantörer och upphandlande enheter. Det kan till exempel handla om biträde under förhandlingar samt rådgivning avseende offentliga och privata samarbeten och kan röra både svensk rätt och EU-rätt. Vi arbetar vidare med rådgivning i samband med anbudsgivning och granskar därvid förfrågningsunderlag och formulerar frågor till den upphandlande organisationen. Vi granskar också anbud för att till exempel säkerställa att alla obligatoriska krav är uppfyllda. På motsvarande sätt biträder vi upphandlande enheter med rådgivning i upphandlingens olika faser. Det kan bland annat handla om att formulera kvalificerings- och utvärderingskrav samt att kvalitetssäkra upphandlingen ur ett legalt perspektiv eller analysera och bedöma om ändringar i tecknade kontrakt kan vara tillåtna under LOU. Vi biträder löpande såväl anbudsgivare som upphandlande enheter och har gjort så i ett stort antal processer vid svenska domstolar i frågor om överprövning eller skadestånd för brott mot LOU.

Medarbetare

Om oss

En modern advokatbyrå inom affärsjuridik
Vi erbjuder juridiska tjänster inom merparten av de affärsjuridiska kompetensområdena. Våra klientrelationer bygger på långsiktighet och våra klienter är i första hand ägare till verksamheter som representerar stora värden. Vi strävar alltid efter att efter att få ett helhetsgrepp och att hitta den bästa lösningen, anpassad efter klientens specifika behov.

Organisation och medarbetare
Flood Herslow Holme har 30 medarbetare varav 24 jurister. Våra kontor i Stockholm och Malmö erbjuder, bortsett från obeståndsområdet som enbart finns i Stockholm, service inom samtliga av byråns specialområden. Byråns medarbetare samarbetar dagligen över kontorsgränserna. Vi kan därigenom hantera större uppdrag trots att vi är förhållandevis små jämfört med de större affärsjuridiska byråerna. För att garantera våra klienter bästa möjliga rådgivning, betraktas varje uppdrag som hela byråns uppdrag.

50 års erfarenhet
Flood Herslow Holme bildades genom en sammanslagning av Stockholmsbyrån Flood och Malmöbyrån Herslow & Holme. Tillsammans har byråerna erfarenhet av att bedriva affärsjuridisk verksamhet i Sverige sedan i slutet av 1960-talet. Byråns namnpartners finns fortfarande kvar i verksamheten som delägare och seniora rådgivare.

Bred kunskap, klientspecifika lösningar
Bland våra klienter finns investmentbolag, private equity bolag, privatpersoner, jordägare och entreprenörer. Vi representerar även noterade och onoterade bolag liksom ett antal myndigheter. Genom att långsiktigt hantera klientens alla juridiska frågor får vi en djup insikt i verksamheten. Ett så nära samarbete ställer höga krav på såväl rådgivning som tillgänglighet och integritet – något vi efterlever i varje uppdrag.

Etik i vårt dagliga arbete
Etik och efterlevnad av regler är av största vikt för byrån och dess personal. Det går inte att leverera juridisk högkvalificerad rådgivning om man gör avsteg från dessa principer. Även de ofta oskrivna regler som finns i näringslivet och som ofta benämns som affärsetik, är något som vi inom byrån värnar högt om att efterleva.

Integritet och villkor
Vi har tystnadsplikt och är noga med säkerheten. För mer information om hur vi arbetar, hur vi hanterar personuppgifter och värnar om våra klienters integritet, se våra Allmänna villkor.

Internationellt samarbete
Genom medlemskapet i Warwick Legal Network, ett internationellt nätverk av oberoende advokatbyråer, kan Flood Herslow Holme erbjuda service även utanför Sverige. Medlemmarna i Warwick Legal Network finns representerade i Europa, USA och Asien.

Medlem i:
Warwick legal network

I strategisk allians med:

Vill du veta mer om oss? Ladda ner vår företagspresentation här.

Aktuellt

Se alla

FHH söker ny jurist

Flood Herslow Holme Advokatbyrå är en modern advokatbyrå med 30 anställda, varav 23 är jurister. Våra kontor i Stockholm och Malmö erbjuder tjänster inom merparten av de affärsjuridiska kompetensområdena. FHH expanderar och vi behöver förstärka vårt team med i vart fall en jurist till vårt kontor i Stockholm. Vi månar...
Läs mer

Jobba hos oss

Förutsättningar för högpresterande medarbetare
Flood Herslow Holme är ett kunskapsföretag – vi är beroende av kompetenta medarbetare. Därför lägger vi ner mycket arbete för att vara en arbetsplats där alla trivs, oavsett titel. Vi förespråkar skäliga och flexibla arbetstider, längre sammanhängande semestrar och bra lönenivå från det första anställningsåret. Därefter har vi marknadsmässiga grundlöner med inslag av incitament för våra mer seniora jurister så att de själva ska kunna påverka sina ersättningsnivåer. Vi värdesätter friskvård och ger gärna våra anställda ett stort inflytande över sin arbetsplats och arbetssituation.

Dessa grundprinciper är inte bara något vi skyltar med utan i högsta grad efterlever.

Bred erfarenhet gör en bra specialist
Vi arbetar löpande med kompetensutveckling för våra jurister. Alla erbjuds, utöver obligatoriska advokatsamfundskurser, utbildning inom de specialområden där byrån är verksam. Vi eftersträvar vidare att våra jurister inte enbart arbetar inom ett specialområde. För att bli bra affärsjurister anser vi att de ska ha en så bred erfarenhetsgrund som möjligt och inte fastna inom ett område. Därför vill vi att våra jurister ska arbeta med ärenden från olika klienter och branscher. Det är viktigt att de tidigt och regelbundet får träffa sina kontorskollegor och representanter för våra klienter. Vi är övertygade om att det är på detta sätt du tidigt formar de bästa rådgivarna.

Jämställdhetsplan för framtiden
Jämställdhet mellan kvinnor och män är en fråga som är högt prioriterad av byråns delägare. Vi arbetar kontinuerligt med detta och omarbetar vid behov vår jämställdhetsplan för att den ska vara aktuell. Av byråns sex delägare är endast en kvinna. Detta tycker vi är ett dåligt ratio och arbetar målinriktat med att öka andelen kvinnliga delägare. Likaså arbetar vi med att öka andelen kvinnliga biträdande jurister med målsättningen att ha en jämn fördelning mellan könen.

Är du engagerad, självständig och vårdar långa relationer?
Vi söker ständigt nya talanger, som vill vara med och leverera resultat med stort värde för våra kunders affärer. Samtidigt är det viktigt att må bra och ha det trevligt på jobbet. Låter det intressant? Välkommen med din ansökan till pl@fhhlaw.se

Kontakta oss