Avgörande från Högsta Förvaltningsdomstolen, offentlig upphandling

Flood Herslow Holme är ombud för en upphandlande myndighet som vunnit ett mål i Högsta Förvaltningsdomstolen. Målet rörde frågan om kraven på förvaltningsdomstolarnas utredningsansvar vid mål om offentlig upphandling för att säkerställa rätten till en rättvis rättegång när ena parten, mot bakgrund av skyddet för konfidentiell information och affärshemligheter, inte har fått del av samtliga uppgifter i målet och som har begärts in av domstolen inom ramen för sin officialprövning. Högsta Förvaltningsdomstolen uttalade att granskningen måste utgå från en avvägning mellan ena partens rätt att få tillgång till informationen gällande den aktuella upphandlingen och andra aktörers rätt till skydd för sin konfidentiella information och sina affärshemligheter. Domstolen uttalade vidare att granskningen ska utgå från de skäl som medförde att handlingarna hämtades in.