Inget skadestånd för kryssningsfartyget Ocean Gala

Ett svenskt företag med utländskt ägande har begärt skadestånd av Migrationsverket (företrädda av FHH) med drygt 20 miljoner USD (ca 190 miljoner kr) avseende kostnader som bolaget påstår sig ha haft med fartyget år 2016 på grund av avtalsbrott från Migrationsverkets sida. Enligt avtal mellan parterna skulle Ocean Gala lägga till i en svensk hamn med avsikt att inhysa 1780 flyktingar. Fartyget lade till i Utansjö hamn, en industrihamn utanför Härnösand.

Migrationsverket placerade ingen flykting på fartyget eftersom det dels fanns beslut från Länsstyrelsen om att Ocean Gala inte fick ligga i hamnen, dels det i hamnen saknades praktiska lösningar för de boende, inte minst hantering av den mängd avfall och avloppsvatten som ett stort antal boende hade medfört.

Norrköpings tingsrätt anser att företaget inte har bevisat att Migrationsverket begått avtalsbrott. Tvärtom har tingsrätten kommit fram till att det är företaget som inte uppfyllt samtliga villkor i avtalet främst genom att inte utreda och tillse att samtliga erforderliga tillstånd funnits vid tidpunkten för leverans. Avtalet i fråga har därför upphört att gälla.

Enligt tingsrätten har företaget inte tillsett att hamnägaren i Utansjö hamn hade tillstånd att ta emot passagerarfartyg på de villkor som avtalet innebar. Företaget hade inte på leveransdagen någon avtalsenlig kajplats att bedriva verksamheten vid. Företaget hade inte heller de anslutningar för avfall eller avlopp som fordrades. Det har inte heller framkommit att Migrationsverket agerat på ett illojalt sätt gentemot företaget.

Företaget ska som tappande part betala Migrationsverkets rättegångskostnad som uppgår till omkring 3,4 miljoner kronor (Norrköpings tingsrätt mål nr T 2404-16). Kontakta Toralf Hällen eller Per Nilsson vid eventuella frågor.

SVT Nyheter rapporterar

Norrköpings tingsrätts pressrelease